Eksisterende situasjon: De større landskapsmessige sammenhengene stopper opp i spaghettikrysset på Alvim. Shopping- og industriområdet som ligger der i dag slår knute på tråden for gang- og sykkelveinettet i området.

Eksisterende situasjon: Shopping- og industriområdet sprer seg utover unødvendige store områder og tar opp areal som kunne blitt brukt til andre funksjoner

Hovedgrepet: Ved å konsentrere shopping- og industribebyggelsen i en node og forbedre krysset kan man frigjøre arealer til andre funksjoner. Handelsområdet blir lagt i direkte kontakt med E6 og utformes slik at fremkommeligheten blir bedre for gående og syklende, i tillegg til at man får en større kritisk masse til handelsområdet.

Konsentrering av handels og industriområder frigjør et areal som er dobbelt så stort som Rapid City. Concentration of shopping and industry buildings releases area twice the size of RapidCity!

Car paradise (left side) + Multi side (right side) Footprint Rapid City:62 000 m2 Total area Rapid City:198 670 m2 Parking:3000 spaces Area released:130 000 m2

TILBAKE